Samhällets stödsystem, ekonomiska/juridiska aspekter

Samhällets stödsystem, ekonomiska/juridiska aspekter

När någon blir sjuk finns olika stödsystem i vårt samhälle som delvis underlättar i en sämre ekonomisk situation men som även kan underlätta genom praktiskt stöd.

Vid vård och behov av läkemedel finns en maxgräns för vad man betalar för själva vården och läkemedel under ett år. Detta aktiveras automatiskt och är inget man behöver säga till om. Är man ansluten till ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, så ingår deras stöd liksom de läkemedel som de lämnar ut. Dock finns det läkemedel som inte omfattas av detta, som tex vissa mer specifika läkemedel som tex mot cancer. 

ASIH kan ge stöd i medicinska och psykosocialt aspekter. Vid behov av stöd för personlig vård, hygien, inköp eller för hjälp med mat så sköts detta via Hemtjänsten. Hemtjänst ansöks via kommunen, tag kontakt med Biståndsbedömare i hemkommunen, som gör en bedömning av just er situation. Vid resor till och från vården kan de som behöver få ett ”sjukresekort” där sjukvårdspersonalen lägger in resor. Resor med taxi till och från angiven vårdinrättning beviljas då, till en egenkostnad. Denna varierar i olika län. Personer som över tid har en funktionsnedsättning med svårigheter att ta sig kommunalt eller med egen bil kan ansöka om Färdtjänst. Här kan du läsa om mer:

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/fardtjanst/

 

Vid sjukdom kan även ekonomin påverkas. Ersättning via försäkringskassan når inte upp till samma nivå som lönen, den kan även minska vid längre tids sjukskrivning. Vissa arbetsgivare betalar ut en utjämningsersättning som ska kompensera för den lägre ersättningen från Försäkringskassan, men för alla blir det en lägre ersättning. Som egenföretagare kan det vara svårt att vara sjukskriven. Via facket kan försäkring finnas om ger viss ersättning vid längre sjukskrivningar. I hem- eller sjukförsäkring kan det finnas möjlighet att få ersättning med ett engångsbelopp vid flera olika allvarliga sjukdomar. Tag kontakt med ert försäkringsbolag och hör vad som gäller i er situation.

Närståendepenning är en ersättning som den som förvärvsarbetar kan få för att vara tillsammans med den som är sjuk. Det innebär inte att du måste göra någon vårdande insats och ger en möjlighet att vara ledig från arbetet utan att ta semester. Försäkringskassan ger då ersättning i samma nivå som din sjukpenning. Du kan vara ledig alltifrån del av en dag till kontinuerligt i totalt 100 dagar. Dagarna är knuta till den som är sjuk och kan delas mellan olika närstående. För att få närståendepenning behövs ett läkarintyg som styrker att den som är sjuk har en allvarlig sjukdom utöver den egna ansökan. Läs mer och ansök via

www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/narstaendepenning

 

Hemvårdsbidrag är en ersättning som den som är sjuk och vårdas i hemmet med hjälp av anhörig, någon i familjen, en vän, eller granne, kan ansöka om. ”Bidraget kan beviljas om den som ger vården har ett väsentligt merarbete och den vård som ges är sådan som man normalt inte hjälper varandra med inom familjen”. Ansökan sker via kommunen.

 

Även om det bär emot att samtala om ekonomiska frågor så kan det öka tryggheten både för dig och din partner att veta att ekonomi och praktiska göromål kommer att fungera, att du och eventuella barn kommer att klara er.  Det kommer även att underlätta för dig som ensam. Ett råd från andra som tidigare varit i liknande situation är att försöka prata igenom hur ekonomin ser ut, vem står för konton, vem betalar räkningar? Finns det försäkringar som kan ge extra ekonomisk trygghet? Att skriva en fullmakt så du som närstående kan hantera konton, försäkringar och liknande blir viktigt om den som är sjuk inte längre orkar.

Även frågor om arv kan vara av betydelse att fundera på. Lagstiftningen vid dödsfall ser olika ut för gifta och för sambos. Som gifta ärver ni varandra, medan ni som sambos inte gör det. Era eventuella barn ärver då istället. För sambos utan barn och som inte skrivit testamente, så tillfaller arv föräldrar och/eller syskon. 

Samboavtal är inte giltigt avseende arv utan ni bör skriva ett inbördes testamente om ni önskar ärva varandra. Även avseende ersättning från livförsäkring så är det inte givet att en sambo bedöms som förmånstagare. 

Via följande länkar finner du oberoende råd kring juridiska frågor.

http://www.begravningar.se/broschyrer-och-skrifter/

Broschyrer  ” SBF- Vardagsjuridik” samt ”Vem ärver?” 

 

För att underlätta ekonomiskt efter ett dödsfall finns via försäkringskassan ”efterlevandeskydd” som kan betalas ut under en begränsad period. Via länken nedan kommer du till försäkringskassans information om efterlevandeskydd, eller i broschyren ”Ersättning till efterlevande”

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/for-dig-som-har-forlorat-en-narstaende